Ondernemingsgegevens

Soco Care
Meersestraat 52
9690 Kluisbergen
België
BE0849.666.649

sales@soco-care.be

Verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar te Kluisbergen op het adres van
Soco Care, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 18% opleveren en verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 euro.

3. Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.

5. De goederen zelfs franco verzonden reizen op risico van de geadresseerde.

6. Om geldig te zijn dient elke klacht schriftelijk gedaan te worden binnen de acht dagen van de levering.

7. De aansprakelijkheid van Soco Care beperkt zich tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle middellijk of onmiddellijk ontstane schade.

Disclaimer Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van de website soco-care.be impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

1. Informatie op de website van soco-care.be
Soco Care geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld. Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico’s die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door één of ander virus dat via het systeem zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

2. Intellectuele eigendommen
De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken en logo’s zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet gewijzigd worden of overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Soco Care. Soco Care behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

3. Automatisch geregistreerde informatie.
Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

4. Persoonlijke informatie die u expliciet meedeelt. 
Indien u gebruik maakt van het gastenboek van Soco Care zullen uw gegevens automatisch geregistreerd worden. De persoonsgegevens die u aan Soco Care verstrekt, worden verzameld en verwerkt door Soco Care. Deze gegevens kunnen door Soco Care gebruikt worden voor informatie- en promotiecampagnes. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan U deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren.
Indien u niet op de hoogte wenst gehouden te worden van acties en evenementen kan u uw gegevens laten verwijderen. Contacteer hiervoor Soco Care via sales@soco-care.be.

5. Links. 
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Soco Care heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links door Soco Care houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

6. Geschillen. 
Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.